ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

VERS INTERIEUR BV, handel drijvende onder de naam Burger®
Scheewege 2
8340 MOERKERKE
www.theburger.be
hello@theburger.be
BE 0845.492.184

Artikel 1 - Overeenkomst

a. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op elke bestelling die werd geplaatst via www.theburger.be. Indien er sprake is van een B2B-overeenkomst, hebben deze voorwaarden eveneens van rechtswege voorrang op de voorwaarden van de professionele koper.

b. Deze overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen en vervangt alle eventuele eerdere overeenkomsten en afspraken, tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen.

b. Op verzoek van de koper kan er een kopie van de algemene voorwaarden overgemaakt worden per post of per e-mail (hello@theburger.be).

c. Overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Indien een product tijdelijk niet meer op voorraad is, zal Burger® aangeven wanneer het product opnieuw beschikbaar is.

Artikel 2 – De Prijs

a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

b. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, waarvoor Burger® op geen enkel moment aansprakelijk kan worden geacht.

c. De aangeduide prijs op de website heeft uitsluitend betrekking op het omschreven artikel. Indien er gebruikt wordt gemaakt van bijhorende foto’s om decoratieve redenen, kunnen deze foto’s producten bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3 – Betaling

Burger® doet beroep op het betalingsverwerkingbedrijf MOLLIE, waarbij de klant kan kiezen tussen verschillende betaalmethoden.

Artikel 3 – Levering en uitvoering

a. Bij standaard leveringen binnen de BENELUX wordt er een vaste leveringskost aangerekend. Indien er sprake is van een levering buiten de BENELUX, is het standaardtarief niet van toepassing en kan er een hogere leveringskost worden aangerekend.

b. De leveringsplaats betreft het adres dat de koper kenbaar heeft gemaakt.

c. Vervolgens zal Burger® geaccepteerde bestellingen met de nodige spoed, en maximaal binnen de 30 dagen, via een door Burger® gekozen postorderbedrijf, bezorgen. Indien u op het moment van de levering niet thuis bent, zal het postorderbedrijf aan één van uw buren vragen of ze het pakket kunnen aannemen. Indien niemand het pakket kan aannemen, neemt het postorderbedrijf de bestelling terug mee naar haar opslagplaats. In beide gevallen zal de bezorger een “afwezigheidsbericht” achterlaten met de nodige informatie, zoals de naam van de buur of informatie over het doorgeven van een afleveroptie.

d. In de hypothese dat de bestelling toch vertraging zou ondervinden, of een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan een bericht binnen de 30 dagen nadat de bestelling door de klant werd geplaatst. In dergelijk geval heeft de klant het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarna Burger® de klant binnen de 14 dagen terug zal betalen.

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de koper, de exclusieve eigendom van Burger®. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Burger® te wijzen in het geval van derdenbeslag.

Artikel 5 - Garantie

a. Op alle aangekochte producten bij Burger® is de wettelijke garantie van toepassing, dit indien er sprake zou zijn van gebreken die het gevolg zijn van productie- of materiaalfouten. De garantietermijn is twee jaar, te rekenen vanaf de besteldatum. Om een beroep te doen op de garantie, dient er een aankoopbewijs te worden voorgelegd, alsook een bewijs van de productie-of materiaalfout.

b. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de koper vallen niet onder deze garantie.

Artikel 6 - Herroepingsrecht voor consumenten

a. Als particuliere consument beschikt u over een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product en vervolgens 14 kalenderdagen de tijd om een aangekocht product te retourneren. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten (B2B).

b. Teneinde het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument  Burger® via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail (hello@theburger.be) op de hoogte te brengen dat men het herroepingsrecht wenst uit te oefenen.

c. Retourneren is niet mogelijk indien:

- de verpakking werd geopend;
- het originele aankoopbewijs van het product niet wordt voorgelegd;
- het gaat om een op maat gemaakt product;
- het een product in korting betreft;
- het product een levertijd van meer dan één week heeft.

Artikel 7 – Retourzendingen

a. De kosten voor het retourneren van de goederen, vallen ten laste van de koper. Burger® zal na ontvangst van de terugbezorgde goederen de ontvangen betalingen (exclusief de leveringskosten) binnen de 14 dagen terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel.

b. De koper kan de producten retourneren naar het volgende adres:

Burger®
Hospitaalweg 1A
8510 Marke
België

c. Indien Burger® dient vast te stellen dat er schade aan het teruggestuurde product is, wordt het schadebedrag in mindering gebracht op het door Burger® te retourneren bedrag.

Artikel 8- Gebreken of verkeerd geleverde goederen

a. De koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk na te zien. Indien blijkt dat het product verkeerd of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Burger®) deze gebreken binnen de 8 dagen na ontvangst, per gedateerde en ondertekende brief, ofwel per e-mail (hello@theburger.be) te melden.

b. Indien de klacht door Burger® gegrond worden bevonden, behoudt Burger® zich het recht om ofwel de geleverde zaken kosteloos te vervangen ofwel een compensatie aan te bieden.

Artikel 9 - Betaling

a. Alle facturen zijn onmiddellijk contant en zonder korting betaalbaar op het moment van bestelling op de zetel van Burger® (VERS INTERIEUR BV, 8340 MOERKERKE, Scheewege 2). Een bestelling zonder succesvolle betaling wordt niet verwerkt.

b. Protesten aangaande gefactureerde bedragen dienen gemotiveerd te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 10 – Klantendienst

Indien de koper specifieke vragen heeft omtrent de producten (kleur, beschikbaarheid,..) of een klacht wenst te melden, kan er contact worden opgenomen via hello@theburger.be.

Artikel 11 – Privacy

Burger® is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens en verbindt zich ertoe om uw gegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Indien u dit wens kunt u zich steeds verzetten tegen de verwerking van de door u meegedeelde gegevens. Bijkomend heeft u tevens het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook om deze te corrigeren. U kunt hiervoor contact opnemen per e-mail via hello@theburger.be.

Artikel 12 - Hardship

Burger® behoudt zich het recht voor om overeenkomsten waarvan de uitvoering onmogelijk, zeer moeilijk of al te exorbitant geworden is, om redenen onafhankelijk van haar wil, die het normale verloop van de overeenkomst zou verhinderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot staking, lock-out, bedrijfsbezetting, gehele of gedeeltelijke stopzetting wegens een administratieve maatregel, in- en uitvoerbelemmeringen, rampen, pandemieën, het niet of niet tijdig nakomen door een derde van zijn/haar verplichtingen jegens Burger® , of om elke andere reden buiten schuld of risico van Burger® ontstaan, op te zeggen of op te schorten tot de reden heeft opgehouden te bestaan, zonder recht op schadevergoeding voor de klant.

Artikel 13 – Geschillenregeling

In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.